............... .........για την Ευρώπη, τον Άνθρωπο, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ευρωπαϊκή πολιτική ...Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

Ευρώπη των 28 κρατών - μελών

~


...................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ // Translate

Τελευταίες Ειδήσεις

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΕΚΠΟΙΖΩ:Οι Ευρωβουλευτές πρέπει να προστατεύσουν τον κόσμο από την απειλή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ


~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dt. 799.dt.3.3.2015


Οι ευρωβουλευτές πρέπει να προστατεύσουν τον κόσμο από την απειλή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ συνυπογράφει σήμερα μία ανοικτή επιστολή προς τους ευρωβουλευτές, μαζί με 375 οργανισμούς από 25 χώρες. Με αφορμή την υπό διαμόρφωση άποψη του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση1(ΤΤΙΡ) που θα ψηφιστεί τον Μάϊο, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η συμφωνία αυτή αν ισχύσει όπως προτείνεται σήμερα, το επίπεδο προστασίας της υγείας-ασφάλειας του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων θα
υποβαθμιζόταν σημαντικά.
Βασικά αιτήματα στην ανοικτή επιστολή στους βουλευτές είναι:
• Να μην περιληφθεί στην εν λόγω συμφωνία o Διακανονισμός των
Διαφορών μεταξύ Επενδυτή και ΚράτουςISDS)2,
• να αντιταχθούν στην υποβάθμιση της νομοθεσίας για την ασφάλεια
τροφίμων, περιβάλλοντος, εργαζομένων
• να απαιτήσουν την δημοσιοποίηση όλων των κειμένων διαπραγμάτευσης.


   Επισυνάπτεται η επιστολή    
Αθήνα, 03 Μαρτίου 2015
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Α.Π.23.03-03-2015
Προς: Έλληνες Ευρωβουλευτές

Θέμα: Για ένα ψήφισμα για την ΤΤΙΡ που θέτει τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη δημοκρατία
πάνω από βραχυπρόθεσμα κέρδη και δυσανάλογα εταιρικά δικαιώματα

                          Αγαπητό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Υπό το φως των συνεχιζόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ψήφισμα για τη Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία ΤΤΙΡ (επίσης γνωστή ως Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου TAFTA), απευθυνόμαστε σε σας ως μια πανευρωπαϊκή συμμαχία 375 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που μοιραζόμαστε μια βαθιά ανησυχία για τις διάφορες απειλές που εμπεριέχει η συμφωνία.
Εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των ατομικών δικαιωμάτων, της γεωργίας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών για την προστασία των προτύπων των τροφίμων και της γεωργίας, της καλής διαβίωσης των ζώων, των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των μεταναστών, των ανέργων, της νεολαίας και των γυναικών, των αναπτυσσόμενων χωρών, της πρόσβασης του κοινού στην πληροφορία και τα ψηφιακά δικαιώματα, των βασικών δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της ακεραιότητας των
χρηματοπιστωτικών συστημάτων, και άλλων.
Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει άποψη για την ΤΤΙΡ και το ρόλο που το Κοινοβούλιο έχει ήδη παίξει στη διοργάνωση δημοκρατικών δημόσιων συζητήσεων για το θέμα.
Καλούμε όλους τους ευρωβουλευτές να συμφωνήσουν σε ένα ισχυρό ψήφισμα που θα καθιστά σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και απειλούν σημαντικά δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί μετά από μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.
Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τα βασικά αιτήματα μας σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, τα οποία έχουμε συν-διαμορφώσει με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ και τα οποία τέθηκαν για πρώτη φορά σε μια κοινή δήλωση της κοινωνίας των πολιτών τον Μάιο 20141:
1. Διαφάνεια τώρα: όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ, συμπεριλαμβανομένων των προσχέδιων των ενοποιημένων κειμένων, πρέπει να δημοσιοποιούνται για να καταστεί δυνατή μια ανοικτή και κρίσιμη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ΤΤΙΡ.
2. Μια δημοκρατική διαδικασία που θα επιτρέψει τον έλεγχο και αξιολόγηση των κειμένων διαπραγμάτευσης και που θα εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτή θα περιλαμβάνει το Ευρωκοινοβούλιο και συζητήσεις στα εθνικά κοινοβούλια καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα συνδικάτα και ομάδες ενδιαφερομένων.
3. Όχι στο ISDS: κάθε διάταξη που περιλαμβάνει μηχανισμούς για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών (ISDS) πρέπει να τεθούν οριστικά εκτός των διαπραγματεύσεων και να μην εισαχθεί κανένας άλλος μηχανισμός (συμπεριλαμβανομένων έμμεσα μέσω άλλων προ-υπαρχουσών ή μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών) που θα επιφυλάσσει προνομιακά δικαιώματα για ξένους επενδυτές.
4. Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών.
5. Καμία απορρύθμιση των κανόνων που διασφαλίζουν και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον: τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να τηρούνται και όχι να «εναρμονίζονται» προς τα κάτω στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτά περιλαμβάνουν κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, φροντίδα για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αναγέννησης των φυσικών πόρων μας, καλή διαβίωση των ζώων, πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων και περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, πρόσβαση σε πληροφορίες και σήμανση, τον πολιτισμό και την ιατρική, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και την προστασία των δεδομένων, την ουδετερότητα του διαδικτύου και άλλα ψηφιακά δικαιώματα. Η αμοιβαία αναγνώριση δεν είναι αποδεκτή στο μέτρο που υπονομεύει δημοκρατικά συμφωνηθέντα πρότυπα και ισχυρές διασφαλίσεις. Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως.
6. Καμία περαιτέρω απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ζητούμε εγγυημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και το δικαίωμα να επιλέγουμε δημόσιες συμβάσεις που προωθούν την τοπική απασχόληση και οικονομία, το τοπικό περιεχόμενο, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη οικονομία, τις κοινωνικές θεωρήσεις και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
7. Την προώθηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και την προστασία της μικρής οικογενειακής γεωργίας.
8. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να διατηρήσουν την πολιτική εξουσία και τις δομές που απαιτούνται για την προστασία ορισμένων ευαίσθητων τομέων και να διασφαλίσουν τα πρότυπα που είναι σημαντικά για την ποιότητα της ζωής μας. Διεθνώς συμφωνηθέντα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να εφαρμόζονται. Η συνεχής παραβίαση των προτύπων εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την επιβολή χρηματικών προστίμων.
9. Κανένας περιορισμός σχετικά με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Η ελάχιστη ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει - ή διαρρεύσει - σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ εγείρει σημαντικές ανησυχίες ότι οι απαιτήσεις μας δεν αντικατοπτρίζονται στην προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ. Για παράδειγμα:
• Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δημόσια διαβούλευση. Η έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών καθιστά αδύνατο για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται. Τα λόμπυ των επιχειρήσεων έχουν προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε ευκαιρίες που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις.
• Το προτεινόμενο κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων, ιδιαίτερα η συμπερίληψη διάταξης για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών (ISDS), θα δώσει στους επενδυτές αποκλειστικά δικαιώματα να μηνύσουν Κράτη όταν δημοκρατικές αποφάσεις, που λαμβάνονται από δημόσιους οργανισμούς για το δημόσιο συμφέρον, θεωρείται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα αναμενόμενα κέρδη τους. Οι μηχανισμοί αυτοί βασίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων που λειτουργούν εκτός των εθνικών δικαστικών συστημάτων και έτσι υπονομεύουν τα εθνικά μας και Ευρωπαϊκά νομικά συστήματα και τις δημοκρατικές δομές μας για τη διαμόρφωση νόμων και πολιτικών για το δημόσιο συμφέρον.
• Η δημιουργία νέων δομών και διαδικασιών αντι-δημοκρατικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην «εναρμόνιση των κανονισμών», όπως το προτεινόμενο συμβούλιο κανονιστικής συνεργασίας θα κάνουν το ΤΤΙΡ και άλλες συμφωνίες ένα κινούμενο στόχο, «ζωντανές συμφωνίες», που συνεχώς θα αναπτύσσονται μυστικά από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές απειλούν να μειώσουν σημαντικά πρότυπα και κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ή να απαγορεύουν μελλοντικές βελτιώσεις, ανεξαρτήτως της αναγκαιότητας και της λαϊκής εντολής.
• Στοιχεία από επιχειρήσεις και έγγραφα από το λόμπυ της βιομηχανίας αποκαλύπτουν ότι η εστίαση σε μη-δασμολογικά εμπόδια και στην κανονιστική σύγκλιση χρησιμοποιείται για να ωθήσει την απορρύθμιση, την αύξηση των εγγυήσεων για τις επενδύσεις, τα μονοπώλια ενισχυμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, τελικά, μια κούρσα προς τα κάτω.
Σας καλούμε να στείλετε ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα στους διαπραγματευτές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει την ΤΤΙΡ και κάθε άλλη εμπορική ή επενδυτική συμφωνία προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και γιατί απειλούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αποκτήθηκαν μέσα από μακροχρόνιους δημοκρατικούς αγώνες.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου