............... .........για την Ευρώπη, τον Άνθρωπο, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ευρωπαϊκή πολιτική ...Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

Ευρώπη των 28 κρατών - μελών

~


...................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ // Translate

Τελευταίες Ειδήσεις

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα - με θέ­μα: «Νέ­οι και Ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση»

Τύπος & ΜΜΕ της Πελοποννήσου

esiea

Σε­μι­νά­ριο Δη­μο­σι­ο­γρά­φων για τον Τύ­πο και τα ΜΜΕ της Πε­λο­πον­νή­σου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πα­ρα­σκευ­ή 12 Σε­πτεμ­βρί­ου, α­πό τις 17:00 έ­ως 21:00, στο Δη­μο­τι­κό Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο Κα­λα­μά­τας με θέ­μα: «Νέ­οι και Ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση».
Το σε­μι­νά­ριο δι­ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό το Γρα­φεί­ο του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα και την Αν­τι­προ­σω­πεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα, με την υ­πο­στή­ρι­ξη της Έ­νω­σης Συν­τα­κτών Η­με­ρη­σί­ων Ε­φη­με­ρί­δων Πε­λο­πον­νή­σου, Η­πεί­ρου και Νή­σων (Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ) και του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Θα συμ­με­τά­σχουν ως ο­μι­λη­τές Έλ­λη­νες ευ­ρω­βου­λευ­τές και στε­λέ­χη της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.
Οι ο­μι­λί­ες και πα­ρου­σιά­σεις θα α­φο­ρούν, α­φε­νός, στις νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης για την α­πα­σχό­λη­ση των νέ­ων και, α­φε­τέ­ρου, τα μέ­σα και ερ­γα­λεί­α που θέ­τουν οι αρ­μό­δι­ες Γε­νι­κές Δι­ευ­θύν­σεις και Υ­πη­ρε­σί­ες Ε­πι­κοι­νω­νί­ας στη δι­ά­θε­ση των δη­μο­σι­ο­γρά­φων για την κά­λυ­ψη της δρά­σης του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής.
   ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜA    
17:00 – 17:30       Προ­σέ­λευ­ση – εγ­γρα­φή συμ­με­τε­χόν­των
17:30 – 17:50       Χαι­ρε­τι­σμοί
- Πα­να­γι­ώ­της ΝΙ­ΚΑΣ, Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας
- Κυ­ριά­κος ΚΟΡ­ΤΕ­ΣΗΣ, Πρό­ε­δρος Ε­ΣΗ­Ε­ΠΗΝ
17:50 – 18:30       Ε­νό­τη­τα I:  “Νέ­οι και ερ­γα­σί­α: νο­μο­θε­τι­κές και πο­λι­τι­κές προ­τε­ραι­ό­τη­τες της  Ε.Ε για την α­πα­σχό­λη­ση
Ει­σα­γω­γι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις
- Λε­ω­νί­δας ΑΝ­ΤΩ­ΝΑ­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ, Ε­πι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στην Ελ­λά­δα
   Ο­μι­λί­ες:  
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Αρ­γύ­ρης ΠΕ­ΡΟΥ­ΛΑ­ΚΗΣ,  Α­να­πλη­ρω­τής Ε­πι­κε­φα­λής της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελ­λά­δα και Ε­πι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Ε­πι­κοι­νω­νί­ας, Ε­ται­ρι­κών Σχέ­σε­ων και Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Δι­κτύ­ων
“Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Πρω­το­βου­λί­α για τη Νε­ο­λαί­α – Νέ­οι & Α­γο­ρά Ερ­γα­σί­ας: Προ­κλή­σεις και Προ­ο­πτι­κές”
18:30 – 19:00       Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό
19:00 – 19:10                       Δι­ά­λειμ­μα
19:10 – 19:50       Ε­νό­τη­τα II: “Γρά­φον­τας για την Ευ­ρώ­πη: Θέ­μα­τα και   Ερ­γα­λεί­α”
   Ο­μι­λί­ες:   
- Μέ­λος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
- Κων­σταν­τί­νος ΤΣΟΥ­ΤΣΟ­ΠΛΙ­ΔΗΣ, Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που του Γρα­φεί­ου του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοινοβουλίου στην Ελ­λά­δα
“Η πο­λι­τι­κή Ε­πι­κοι­νω­νί­ας του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου: Μέ­σα και Ερ­γα­λεί­α”
- C­a­r­l­os M­A­R­T­IN R­U­IZ DE G­O­R­D­E­J­U­E­LA, Προ­ϊ­στά­με­νος της Υ­πη­ρε­σί­ας Τύ­που της Αν­τι­προ­σω­πεί­ας της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής στην Ελλάδα
“Οι η­λε­κτρο­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες της Ε­πι­τρο­πής για τους δη­μο­σι­ο­γρά­φους”
19:50 – 20:30 Ε­ρω­τή­σεις – Συ­ζή­τη­ση με το κοι­νό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου